Òàíä àìæèëò õ¿ñüå.

2008-03-22 09:04
 

 

“Ñî¸ë ñóäëàëûí ¿íäýñ” õè÷ýýëýýð Ðåôåðàò áè÷èõ ñýäâ¿¿ä

 1. ×óëóóí, õ¿ðýë, òºìºð çýâñãèéí ¿åèéí ñî¸ë
 2. Ìîíãîë óãñààòàí á¿ðýëäýí òîãòñîí ò¿¿õýí óëàìæëàë
 3. Áàéãàë -ãàçàð ç¿éí îð÷èí
 4. Íèéãýì – ò¿¿õèéí äîòîîä, ãàäààä õ¿÷èí ç¿éëñ
 5. Ìîíãîë÷óóäûí áèå áÿëäàð, ñýòãýë ç¿éí çàðèì îíöëîã
 6. Ìîíãîëûí îëîí îâîã àéìãèéí õýë òýäãýýðèéí ÿëãàðàõ, íýãäýõ ¿éë ÿâö
 7. Îð÷èí ¿åèéí ìîíãîë õýë
 8. Í¿¿äëèéí ìàë àæ àõóé
 9. Ãàð ¿éëäâýð, ãàçàð òàðèàëàí
 10. Àæ ¿éëäâýð, àæ áàéäëûí øèí÷ëýë
 11. Í¿¿äýë èðãýíøëèéí õàðèëöàà, ìýäýýëýë
 12. Îðîí ñóóö
 13. Õóâöàñ
 14. Õîîë õ¿íñ 
 15. Õ¿í àì, ýð¿¿ë ìýíä
 16. ªðõ ãýð, ãýð á¿ë
 17. Òîãëîîì íààäàì
 18. Ýðòíèé ø¿òëýã
 19. Ãàçàð, òýíãýð, äýýäñèéí ø¿òëýã, Áºº ìºðãºë
 20. Áóääûí øàøèí
 21. Õðèñòèéí øàøèí
 22. Èñëàìûí øàøèí
 23. ªâºã ìîíãîë áè÷èã, óéãàðæèí ìîíãîë áè÷èã
 24. Áè÷èã ¿ñãýý øèí÷ëýõ îðîëäëîãî, ìîíãîë áè÷èã áóñàä áè÷èã ¿ñýãò íºëººëñºí íü
 25. Ìîíãîë íîì, íîì õýâëýõ òåõíèê, òåõíîëîãèéí õºãæèë
 26. Ìàòåìàòèê, îäîí îðîí, ãàçàðç¿é, öàã óóðûí ìýäëýã
 27. Õóâèëàõóé óõààí, ýðäýñ áîäèñ, àìüòàí óðãàìëûí òóõàé ìýäëýã
 28. Õ¿í, ìàë ýìíýëýã, òåõíèêèéí óëàìæëàëò ìýäëýã
 29. ÿí óõààí, ò¿¿õèéí ìýäëýã, ò¿¿õ áè÷ëýã
 30. Õýë øèíæëýë, óðàí çîõèîëûí îíîë ñóäëàë
 31. Ãîî ñàéõíû ¿çýë, àðäûí ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ ç¿é
 32. Ýäèéí çàñãèéí ñýòãýëãýý, öýðãèéí ýðäýì óõààí
 33. Îð÷èí ¿åèéí áàéãàëü, òåõíèê, íèéãìèéí óõààí
 34. Ìîíãîëûí óëàìæëàëò áîëîí îð÷èí ¿åèéí ñóðãóóëü, íèéòèéí áè÷èã ¿ñãèéí áîëîâñðîë
 35. Àðäûí àìàí çîõèîë, õóó÷íû óðàí çîõèîë
 36. Îëîí õýëò ìîíãîë óòãà çîõèîë, õóó÷íû îð÷óóëãûí óðàí çîõèîë
 37. Øèíý ¿åèéí óðàí çîõèîë, îð÷óóëãûí óðàí çîõèîë
 38. Óðàí çóðàã, çóðààñàí çóðàã, ãî¸ë ÷èìýãëýëèéí óðëàã
 39. Óðàí áàðèìàë, óðàí áàðèëãà, õîò áàéãóóëàëò
 40. Àðäûí äóó õºãæèì, óëàìæëàëò áîëîí îð÷èí ¿åèéí á¿æèã
 41. Îð÷èí ¿åèéí ìýðãýæëèéí õºãæèì, àðäûí õºãæìèéí çýìñýã
 42. Òåàòð, êèíî, öèðê
 43. Ìóçåé, êëóá, ñî¸ëûí òºâ
 44. Íîìûí ñàí, òºðèéí áè÷èã áàðèìò, àðõèâ
 45. Õàðèëöàà, ìýäýýëýë, ò¿¿õ ñî¸ëûí äóðñãàëûã õàìãààëàõ òºðèéí áîäëîãî
 46. Ýðòíèé Åãèïåòèéí ñî¸ë
 47. Ýðòíèé Õÿòàäûí ñî¸ë
 48. Ýðòíèé Ýíýòõýãèéí ñî¸ë
 49. Äóíäàä çóóíû ¿åèéí ñî¸ë
 50. Ñýðãýí ìàíäàëòûí ¿åèéí ñî¸ë
 51. Ñî¸í ãýãýýð¿¿ëýã÷äèéí ¿åèéí ñî¸ë
 52. Ìîíãîëûí ñî¸ë
 53. Ãåãåëèéí ôèëîñîôè ñî¸ëûí îíîë áîëîõ íü                    
 54. Øïåíãëåðèéí ôèëîñîôè ñî¸ëûí îíîë áîëîõ íü         
 55. Áåðäÿåâèéí ñî¸ëûí òóõàé ¿çýë                                          
 56. Ôðåéäèéí ñî¸ëûí ¿çýë
 57. Þíãèéí ñî¸ëûí òóõàé ¿çýë
 58. Òîéíáèéí ñî¸ëûí ¿çýë
 59. Ñîðîêèíû ñî¸ëûí òóõàé ¿çýë
 60. Ëåâ-Ñòðîññ, Ôóêî íàðûí  ñî¸ëûí ¿çýë
 61. Õåéçèíãà, Îðòåãà Ãàññåò, Ôèíê íàðûí ñî¸ëûí òóõàé ¿çýë
 62. Ñî¸ë òîãòîëöîî áîëîõ íü
 63. ¯éëäâýð õóäàëäààíû ñî¸ë
 64. Íèéòèéí áà øèëìýë õýñãèéí ñî¸ë
 65. Óðàí ñàéõíû ñî¸ëûí ¿çýë
 66. Äîìîã áîë ñî¸ëûí íýã õýëáýð
 67. Äîðíî äàõèíû ñî¸ëûí òóõàé
 68. Ãðåêèéí ñî¸ë
 69. Ðèìèéí ñî¸ë
 70. Õðèñòèéí øàøíû ñî¸ë
 71. Äóíäàä çóóíû Åâðîïèéí ñî¸ë
 72. Ñýðãýí ìàíäàëòûí ñî¸ë
 73. Ðåôîðìàö – Ìàðòèí Ëþòåðèéí ¿çýë
 74. Ãýãýýðëèéí ¿åèéí ñî¸ë
 75. Ìîäåðíèñò óðëàã
 76. Ïîñòìîäåðíèçìèéí òóõàé
 77. XX çóóíû ¿åèéí ñî¸ëûí õÿìðàë, ò¿¿íèéã äàâàõ àðãà çàì
 78. Ñî¸ë, ñî¸ë èðãýíøèë õýìýýõ îéëãîëòóóäûí ôèëîñîôè àãóóëãà
 79.  Øàøèí áà ñî¸ë  
 80. Àìåðèêèéí ñî¸ë
 81. ßïîíû ñî¸ë
 82. Í¿¿äýë÷äèéí áà ñóóðèí ñî¸ë ò¿¿íèé õàðèëöàà
 83. Òºð ¸ñíû ñî¸ë óëàìæëàë
 84. Ìîíãîëûí óëàìæëàëò ñî¸ë
 85. Ñî¸ëûí àæ òºðºõ àðãà õýðýãñýë
 86. Ýðòíèé Õÿòàäûí ñî¸ë
 87. Ýðòíèé Åãèïåòèéí ñî¸ë
 88. Ýðòíèé Ýíýòõýãèéí ñî¸ë
 89. Ìîíãîë ¸ñ çàíøëûí èõ òàéëáàð òîëü
 90. Óã ýõèéí áè÷ãèéí òóõàé
 91. Ìîíãîë àðäûí óðòûí äóóíû òóõàé
 92. Ìîðèí õóóðûí òóõàé îéëãîëò
 93. ªâºðìîíãîëûí ªºðòºº çàñàõ îðíû çàðèì ¿íäýñòýí, ÿñòíû ¿¿ñýë ãàðàë
 94. Í¿¿äýë÷èí ìîíãîë÷óóäûí áè÷èã ¿ñãèéí ñî¸ë
 95. Ñî¸ë áà õàðèëöàà
 96. Ñî¸ë áà çàí ¿éë, õýì õýìæýý
 97. Îðîñûí ñî¸ëûí òóõàé
 98. Áàðóóí ìîíãîë÷óóäûí ýäèéí ñî¸ëûí ç¿éëñ
 99. Ìîíãîë àðäûí óëàìæëàëò ¸ñ çàíøèë
 100. Ìîíãîëûí óëàìæëàëò àõóé àìüäðàëûí òîâ÷ òîëü
 101. Ìîíãîë÷óóäûí öýýðëýõ ¸ñíû õóðààíãóé

102.                     Ìîíãîë ãýðèéí ¸ñ óëàìæëàë

103.                     Ìîíãîë àðäûí õ¿íäëýõ ìýíäëýõ, òàëàðõàõ ¸ñ

104.                     Ìîíãîëûí ýðòíèé ñî¸ë óðëàã

105.                     Òºâ Àçèéí í¿¿äýë÷äèéí ñî¸ë èðãýíøëèéí çàðèì àñóóäàë

106.                     Ìîíãîë÷óóäûí ñî¸ë èðãýíøëèéí ã¿í óõààí

107.                     Ìîíãîë÷óóäûí õóðäàí ìîðèíû óÿà, ñîéëãûí ¿íäýñ

108.                     ÓÁ õîòûí ò¿¿õ, ñî¸ëûí äóðñãàëààñ

109.                     Ìîíãîë ìºíãº

110.                     Ìîíãîë íóòàã äàõü ò¿¿õ ñî¸ëûí äóðñãàë

111.                     Ìîíãîë õóâöàñíû àëüáîì

112.                     Ìîíãîë÷óóäûí ãýð á¿ëèéí õ¿ì¿¿æëèéí óëàìæëàë

113.                     ªºëäèéí ñî¸ë ò¿¿õèéí áè÷èã îðøâîé

114.                     ªíäºð ãýãýýí Çàíàáàçàð Çóðãàò àëüáîì

115.                     Ãîâèéí äîãøèí íî¸í õóòàãò Äàíçàíðàâæàà

116.                     Ìîíãîë óëñûí òºðèéí òàìãà

117.                     Ìîíãîë ò¿ìíèé ãàðëûã òàìãààð õàéæ ñóäëàõ íü

118.                     Ìîíãîë õàäíû çóðàã

119.                     Ìîíãîë÷óóäûí îâãèéí ëàâëàõ

120.                     Áîðæèãîí ñóäëàë

121.                     Òºâ àçèéí í¿¿äýë÷äèéí áè÷èã ¿ñãèéí òîâ÷îîí

122.                     ÁÍÌÀÓ-ûí îäîí ìåäàëü, àëäàð öîë ò¿¿íèéã àíõ õ¿ðòýã÷èä

123.                     ÌÓ-ûí íî¸ä ÿçãóóðòíû çýðýã äýâ, òºðèéí ÿìáàíû õóâöàñ

124.                    

Сэтгэгдэл

 1. bayrbold :
  2012-09-25 20:18

  may be

 2. GG :
  2012-09-25 20:17

  may be

 3. suugii :
  2012-04-19 19:18

  nadad uls toriin tuhai delgerengvi medeelel heregtei bn.nadad tuslaarai anduudaa

 4. чойсүрэн :
  2012-04-19 19:15

  nadad tvvhiin dursgaliin zurag heregtei bn. haanaas yaj awch boloh be

 5. сака :
  2012-04-12 22:00

  ma zaluuchuud denduu belenchleh setgelgeetei ymaa

 6. zlzl :
  2011-11-24 21:02

  ene chin yu yum ve boli2

 7. lalar :
  2011-05-08 15:07

  hooe teneg golognvvdee end chine vzeed awchxaar yum gants ch alga bshd hudlaa shaatsgagaaad iim yum hiij yadag bnaa zaill zaillll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 8. bgl :
  2011-04-25 17:49

  sedveer ni yah yum be material ni bh heregtei sh d shal t1 yum

 9. bgl :
  2011-04-25 17:48

  morin huur urtiin duunii uusel garaliin talaar delgerengui mdeelel haanas olj blhuu.

 10. Bodrol :
  2010-12-03 04:32

  Ene er ni hemd heretei jum be ?

Сэтгэгдэлийн тоо : 76 Сэтгэгдэлийн хуудас 1 2 3 >  Last ›

Сэтгэгдэл бичих

Таны нэр :
Таны э-мэйл хаяг : Ил харагдахгүй.
Сэтгэгдэл